Algemene voorwaarden

 1-5-2024
 

Lees deze voorwaarden even goed door voordat je deelneemt, meehelpt en/of doneert aan de 11strandentocht. De 11strandentocht betreft een eendaagse wandeltocht van de Nederlandse Hartstichting. Het is een wandeltocht op 2 november 2024 van 12,5 km, 25 km of 50 km vanuit verschillende startlocaties met Bloemendaal aan Zee als finishlocatie. De 11strandentocht is geen wedstrijd. Het doel is in beweging te komen voor de Hartstichting en zo veel mogelijk geld op te halen. De opbrengst van CYCLE NL gaat volledig naar de Hartstichting voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Artikel 1 Definities
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
11strandentocht: een eendaagse wandeltocht georganiseerd door de Hartstichting die deelnemer via verschillende routes kan afleggen;
Deelnemer: persoon die deelneemt aan de 11strandentocht;
Doelbedrag: het bedrag aan sponsorgeld dat een Deelnemer inzamelt via zijn of haar Sponsorpagina op de Website;
Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan Deelnemer welke volledig ten goede komt aan de Hartstichting in strijd tegen hart- en vaatziekten;
One Community: B.V., KvK: 34166146, gevestigd te Amsterdam, beheerder van de Website;
Thijs Stoffer Event- en Projectmanagement (TSEP): Kvk 675859607, gevestigd te Den Haag, evenementenproducent van 11strandentocht;
Hartstichting: de Nederlandse Hartstichting, KvK: 41150408, gevestigd te Den Haag, organisator verantwoordelijk voor de 11strandentocht;
Mollie: Mollie B.V., KvK: 85915971, gevestigd te Amsterdam, draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website;
Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens;
Sponsorpagina: persoonlijke pagina van Deelnemer op de Website waarop hij of zij sponsorgeld kan inzamelen;
Website: www.11strandentocht.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van de 11strandentocht, waaronder deelname, promotie en donaties aan de 11strandentocht.
Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de Deelnemer en/of Donateur en anderzijds de Hartstichting.
2.2 Hoewel de Hartstichting verantwoordelijk is voor de inhoud van de 11strandentocht en de Website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
2.3 De Hartstichting kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Deelnemer en/of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na publicatie.

Artikel 3 Inschrijfvoorwaarden
3.1 Inschrijving voor de 11strandentocht is mogelijk vanaf 1 mei 2024. De inschrijvingen sluiten op 2 november 2024. De 11strandentocht heeft een maximum van 3.500 Deelnemers.
3.2 Inschrijving vindt plaats via de Website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is vanaf €27,00 per deelnemer. Dit is exclusief busticket. Het inschrijfgeld dekt grotendeels de (vooraf) gemaakte kosten voor de productie van de 11strandentocht. Na bevestiging van inschrijving krijgt de Deelnemer een persoonlijke Sponsorpagina op de Website.
3.3 Het inschrijfgeld kan nimmer worden geretourneerd aan Deelnemer. Dit geldt tevens in geval van (vrijwillige) uitschrijving of bij uitsluiting van deelname van de 11strandentocht. De Hartstichting levert een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waardoor geen beroep kan worden gedaan op het herroepingsrecht.
3.4 Het is mogelijk over te dragen aan een derde op eigen gelegenheid. Hiervoor moet de nieuwe Deelnemer die het startbewijs overneemt per email bevestigen akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Transactiekosten
4.1 Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website. Over transacties worden door Mollie transactiekosten berekend. Deze kosten bedragen gemiddeld €1.20 per transactie. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. De Hartstichting is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. Bij een donatie kan Donateur ervoor kiezen om een vrijwillige bijdrage van €1,20 aan de (transactie)kosten te doen.

Artikel 5 Doorgang van de 11strandentocht
5.1 De 11strandentocht kan doorgang vinden wanneer alle hiervoor benodigde vergunningen zijn verstrekt.
5.2 De 11strandentocht zal plaats vinden op 2 november 2024.
5.3 De Hartstichting en TSEP behouden zich te allen tijde het recht voor om bij onverwachte en onvoorzienbare omstandigheden (daarbij o.a. uitdrukkelijk begrepen omstandigheden m.b.t. Corona) waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van Deelnemers in het geding kan komen, 11strandentocht uit te stellen en/of te annuleren.
De Hartstichting en CE houden zich met betrekking tot eventuele maatregelen i.v.m. Corona te allen tijde aan de richtlijnen van het RIVM en/of andere overheidsorganen.

Artikel 6 Deelname aan de 11strandentocht
6.1 Deelname aan de 11strandentocht is alleen mogelijk bij aankoop van een startbewijs.
6.2 Deelnemer die op de startdatum van de 11strandentocht nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, kan uitsluitend deelnemen gezamenlijk en onder de verantwoordelijkheid van een begeleider, welke de leeftijd van ten minste 21 jaren heeft bereikt.
6.3 De officiële start- en finishlocatie zijn verspreid langs de kust. Per afstand is een andere startlocatie. De finishlocatie is voor alle deelnemers in Bloemendaal aan Zee.
6.4 Deelnemer dient vanaf zijn/haar startlocatie de aangegeven route te volgen. De route wordt duidelijk gemarkeerd door de organisatie.
6.5 Het is niet toegestaan om van de duinpaden af te wijken in verband met behoud van de natuur.
6.6 Deelname aan de 11strandentocht vindt plaats op vrijwillige basis en geheel onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer.
6.7 Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de 11strandentocht.
6.8 De Hartstichting raadt de Deelnemer aan om bij de lange afstanden zich (sport)medisch te laten onderzoeken voordat hij/zij deelneemt aan de 11strandentocht.
Een (sport)medisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan de 11strandentocht vergt immers een lichamelijke inspanning. In sommige gevallen wordt een sportmedisch onderzoek vergoed door de (zorg)verzekeraar.
6.9 Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de organisatie van de 11strandentocht en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van de 11strandentocht van (verdere) deelname worden uitgesloten.
6.10 Medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname te ontzeggen.
6.11 Honden mogen (aangelijnd) mee lopen op eigen verantwoordelijkheid.
6.12 Begeleiders op fietsen of mountainbikes zijn niet toegestaan i.v.m. veiligheidsredenen.
6.13 De Wegenverkeerswet geldt te allen tijde. Instructies van gezagsdragers en/of de organisatie van de 11strandenstocht moeten opgevolgd worden;
6.14 Houd de natuur schoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kan gooien.
6.15 Parkeerplaats zit niet bij deelname inbegrepen. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een parkeerplaats.
6.16 De 11strandentocht is geen wedstrijd. Elke deelnemer ontvangt wel een aandenken bij de finish.
6.17 Donaties aan Deelnemers op de Website zijn ten bate van de Hartstichting. Indien een Deelnemer of een team toch afziet van deelname na inschrijving, zullen de opgehaalde donaties niet gerestitueerd worden.
6.18 Deelnemers houden rekening met de doelstellingen van de Hartstichting: Deelnemers communiceren transparant over hun inzet en sponsorwervende activiteiten naar de Hartstichting toe, maar ook richting potentiële donateurs, Deelnemers en andere betrokkenen. Acties, teksten en video’s met het doel reclame te maken voor een bedrijf of die provocerend zijn, zijn niet toegestaan.

Artikel 7 Gebruik beeldmateriaal
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de 11strandentocht, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij de Hartstichting.
7.2 De Deelnemer geeft de Hartstichting het volledige recht beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van de Deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van de 11strandentocht of de Hartstichting. De Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.
7.3 De Deelnemer geeft toestemming diens eventuele opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door de Hartstichting gestelde doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door de Hartstichting. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door de Hartstichting.
7.4 De Hartstichting spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een Deelnemer worden geüpload op zijn of haar Sponsorpagina op de Website, dan staat de Deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal.
De Deelnemer vrijwaart de Hartstichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens
8.1 De Hartstichting verwerkt Persoonsgegevens zorgvuldig en conform toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en zij spant zich in eenzelfde verplichting aan haar partners op te leggen, waaronder TSEP en One Community. Meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op de Website.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en Vrijwaring
9.1 Deelname aan de 11strandentocht geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van de Deelnemer.
9.2 De Hartstichting en/of TSEP aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij de Deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan de 11strandentocht. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van de 11strandentocht en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
9.3 De Hartstichting en/of TSEP zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van Deelnemers of eigendommen van derden.
9.4 De Deelnemer vrijwaart de Hartstichting en/of TSEP voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de 11strandentocht.
9.5 De organisatie behoudt zich het recht voor om elementen, bijvoorbeeld routes, van de 11strandentocht te wijzigen tot op het laatste moment.

Artikel 10 Overig
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.

Artikel 11 Vragen
11.1 Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden via info@11strandentocht.nl of per post: Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD t.a.v. Team 11strandentocht.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen